Viftestyring og gassmåling

Ved hver stuff plasseres et skap som kan styre ventilasjonen manuelt og 2 gassmålere, CO
og NO. Ved viftekontainer plasseres det kontrollskap for styring av viftene. Styringen vil da enten skje ved hjelp av manuell styring (knapper med 0 %, 25 %, 50 %, 75 % og 100 % av
viftekapasitet) eller automatisk ut ifra målinger til gasssensorer.

Hvis man benytter seg av den automatiske viftestyringen må systemet konfigureres. Man stiller inn ønsket
viftehastighet og varighet ut i fra terskelverdier på gassmålingene. Digital Innovation
anbefaler bruk av Dräger gassmålere.

Vifte og gassmåling krever ekstra apparatskap både ved viftene og der man ønsker å måle
gassen. Alle måledata overføres ved hjelp av det trådløse datanettet i tunnelen.
Apparatskapene for gassmåling kan enkelt og kosteffektivt utvides med adgangskontroll om
man ønsker f.eks å vite hvem som befinner seg på stuff i tunnelen.